Anglické časy

1. Prítomný čas jednoduchý – Present Simple Použitie: 1.k vyjadreniu zvyku (I get up at 7.30). 2.k vyjadreniu skutočnosti, ktorá má trvalú platnosť alebo je platná po dlhú dobu – zvyk. (We come from Spain) Oznamovací spôsob – kladná a záporná veta I live in Australia. She has a dog. I don´t live in France. Where do you live? Does she live in France? 2. Prítomný čas priebehový – Present Continuous Použitie: 1.k vyjadreniu činnosti, ktorá sa odohráva teraz v tomto okamžiku They´re playing football in the garden. 2.k vyjadreniu činnosti, ktorá trvá istú dobu v súčasnosti, nie však v tomto okamžiku She´s studying Maths at universityWhat are you doing at the weekend? Tvorí sa: Tvarom slovesa to be (am, is, are) + významové sloveso s koncovkou – ing Oznamovací spôsob – kladná a záporná veta I am going outside. You are not going outside. Where is she going? MINULOSŤ 1. Minulý čas jednoduchý – Past Simple Použitie: 1. k vyjadreniu ukončenej činnosti v minulosti We played tennis last Sunday. 2. k vyjadreniu činnosti, ktorá nasleduje po sebe v príbehu. James came into the room. He took off his coat and sat down on the bed. 3. s časovými výrazmi, ktoré určujú minulosť. (last year …) Tvorí sa: 1. u pravidelných slovies pridaním koncovky –ed, d (ak sa sloveso končí na e) – worked, started, lived, loved; 2. ak sloveso má jednu slabiku a jednu samohlásku a jednu spoluhlásku, spoluhláska sa zdvojuje – stopped, planned; 3. sloveso, ktoré končí na spoluhlásku + y sa mení na ied – studied, caried; 4. u nepravidelných slovies sa tvorí nepravidelne. Forma minulého času je rovnaká vo všetkých osobách, koncovka slovesa je nemenná. Oznamovací spôsob, zápor, otázka We moved to London in 1985. She didn´t go to London. Where/When did you go? Otázka v minulom čase sa tvorí pomocným slovesom did, významové sloveso má tvar infinitívu (bez to). Did + infinitív (bez to) použijeme vo všetkých osobách, koncovka slovesa sa nemení. 2. Minulý čas priebehový – Past Continuous Použitie: 1. vyjadruje minulú aktivitu, ktorá mala trvanie I met her while I was living in Paris. 2. aktivitu, ktorá sa stala pred dejom vyjadrujúcou sa minulým časom She was making coffee when we arrived. 3. aktivitu prebiehajúcu pred a pravdepodobne po čase v minulosti When I woke up, the sun was shining. 4. k vyjadreniu činnosti v minulosti, ktorá trvala po určitú dobu. I was watching TV. Tvorí sa: was/were (minulý čas od to be) + sloveso s koncovkou –ing Oznamovací a záporný spôsob I was working. You weren´t working. What was I doing ? 3. Predprítomný čas jednoduchý – Present Perfect Simple Použitie: Popisuje udalosť, ktorá pokračuje z minulosti do prítomnosti. Má význam prítomného času. Pozerá sa späť z prítomnosti do minulosti a vyjadruje, že sa niečo stalo skôr a svojimi následkami trvá do súčasnosti. 1. Vyjadruje činnosť v minulosti. Zaujímame sa o zážitky ako o časť niečoho života. I´ve travelled a lot of Africa. Vo vetách podobného typu sa bežne používajú predložky „for“ a „since“. We´ve lived here for two years. Poznámka: V mnohých jazykoch sa predprítomný čas vyjadruje prítomným časom. Je to svojím spôsobom logické. V AJ povieme: Peter has been a teacher for ten years. Predprítomný čas vyjadruje minulú akciu s výsledkom v súčasnosti. Nesprávne: Peter is a teacher for ten years. Správne: taxi´s arrived. (It´s outside the door now.) – Prišiel taxík. (Je teraz vonku za dverami.) Príslovky just, already a yet sa často používajú. Yet sa používa v otázke a zápore. I´ve already had breakfast. Has the postman been yet? Tvorí sa: have/has + sloveso + -ed (minulé príčastie) Oznamovací a záporný spôsob, otázka? You have worked in a factory. They haven´t worked in factory. Has she been to the United States? 4. Present Perfect Continuous – Predprítomný čas priebehový Použitie: K vyjadreniu činnosti, ktorá trvale pokračuje do prítomnosti. We´ve been waiting here for hours! Tvorí sa: has/have + been + sloveso + – ing (prítomné príčastie) Oznamovací a záporný spôsob, otázka I, have been working. He hasn´t been cooking. How long have you been working? 5. Past Perfect – Predminulý čas Použitie: K vyjadreniu deja v minulosti, ktorý sa stal pred iným dejom v minulosti. Action 2 Action 1 When I got home, John had cooked a meal. Poznámka: When I got home, John cooked a meal. (First I got home, then John cooked. When I got home, John had cooked a meal. (John cooked a meal before I got home. Tvorí sa: had + sloveso + ed (minulé príčastie) Oznamovací a záporný spôsob. otázka I have arrived before. He hasn’t arrived before. Had we left? Past Simple – Minulý čas jednoduchý When she arrived home, he packed. Keď ona prišla domov, on až potom balil. (chronologicky) Past Perfect – Predminulý čas When she arrived home, he had packed. Keď ona prišla domov, on už mal zbalené   BUDÚCNOSŤ 1. FUTURE TENSE – Budúci čas Použitie: Opisuje dej, ktorý sa stane v budúcnosti. Budúcnosť môžeme vyjadriť dvomi spôsobmi: a) Will / shall b) going to Will sa používa na vyjadrenie budúcnosti, ktorá nie je istá, nie je plánovaná I will go to town. Pôjdem do mesta. (Vo význame Možno pôjdem do mesta.) Tvorí sa: will + sloveso shall + sloveso Oznamovací a záporný spôsob. Otázka I will come back. You won’t (will not) come back. Shall we go? V otázke ako zdvorilá žiadosť o informáciu Tvorí sa: will be + -ing Will you be coming soon? Prídeš skoro? Činnosť, ktorá bude ukončená v nejakom okamihu v budúcnosti Tvorí sa: will + have + been + -ing I’ll have been working in this office for 5 years next year. Na budúci rok to bude 5 rokov, ako pracujem v tomto úrade. Going to sa používa na vyjadrenie blízkej plánovanej budúcnosti, s udaním presného času I am going to town this afternoon. Pôjdem do mesta poobede. (v zmysle určite) a na vyjadrenie predpovede založenej na pocitoch, alebo na tom, čo je zjavné. It is going to rain. Tvorí sa: be + going to + sloveso Oznamovací a záporný spôsob. Otázka I am going to sleep He isn’t going to sleep. Are they going to sleep?

Hľadané výrazy:

anglicke casy, anglictina casy, anglické slovesá, does the postman po slovensky, past simple preklady viet, prekladac viet do predpritomneho casu, vyjadrenie buducnosti v angl jazyku