Prekladač viet – anglické nepravidelné slovesá

abide abode abode zotrvať alight alighted/alit alighted/alit zniesť sa arise arose arisen vzniknúť awake awoke awoken zobudiť (sa) be was/were been byť bear bore borne niesť beat beat beaten biť, tĺcť become became become stať sa befall befell befallen postihnúť beget begot begotten splodiť begin began begun začať behold beheld beheld zočiť, uvidieť bend bent bent ohnúť bereave bereft bereft olúpiť beseech besought besought zaprisahávať beset beset beset doliehať bespeak bespoke bespoken zahovoriť si bestrew bestrewed bestrewn/bestrewed posiať bestride bestrode bestridden sedieť rozkročmo bet bet(ted) bet(ted) staviť betake betook betaken pobrať sa bethink bethought bethought premýšľať bid bade/bit bidden/bid želať, prikázať bind bound bound viazať bite bit bitten hrýzť bleed bled bled krvácať blend blent blent miešať bless blessed/blest blessed/blest žehnať blow blew blown fúkať break broke broken lámať breed bred bred plodiť bring brought brought priniesť broadcast broatcasted broadcasten visielať rozhlasom build built built stavať burn burnt burnt horieť burst burst burst prasknúť buy bought bought kúpiť cast cast cast hodiť catch caught caught chytiť chide chid(ed) chid (den) dohovárať choose chose chosen vybrať si cleave cleaved/cleft/clove cleaved/cleft/clove rozseknúť cling clung clung priľnúť come came come prísť cost cost cost stáť creep crept crept plaziť sa crossbreed crossbred crossbred krížiť crow crew crowed krákať cut cut cut rezať dare durst dared odvážiť sa daydream daydreamed daydreamed zasnívať sa deal dealt dealt vybaviť dig dug dug kopať dive dived/dove dived/dove strmhlav skočiť do did done robiť draw drew drawn kresliť, ťahať dream dreamt dreamt snívať drink drank drunk piť drive drove driven šoférovať dwell dwelt dwelt žiť, bývať eat ate eaten jesť fall fell fallen padať feed fed fed kŕmiť feel felt felt cítíť fight fought fought bojovať find found found nájsť flee fled fled uniknúť fling flung flung hodiť floodlight floodlit floodlit osvetľovať fly flew flown letieť forbear forbore forborne zdržať sa forbid forbade forbidden zakázať forecast forecast forecast predpovedať foresee foresaw foreseen predvídať foretell foretold foretold predpovedať forget forgot forgotten zabudnúť forgive forgave forgiven odpustiť for(e)go for(e)went for(e)gone prepásť forsake forsook forsaken opustiť forswear forswore forsworn zaprisahať sa freeze froze frozen mrznúť gainsay gainsaid gainsaid poprieť get got got dostať gild gilded gilt pozlátiť give gave given dať go went gone ísť grind ground ground mlieť grow grew grown rásť hang hung hung zavesiť have had had mať hear heard heard počuť heave heaved hove dvíhať hew hewed hewn sekať hide hid hid (den) skryť (sa) hit hit hit udrieť hold held held držať hurt hurt hurt zraniť interbreed interbred interbred krížiť interweave interwove interwoven spliesť keep kept kept držať, ponechať kneel knelt knelt pokľaknúť knit knit knit pliesť know knew known vedieť lade laded laden naložiť lay laid laid položiť, klásť lead led led viesť lean leant leant oprieť (sa) leap leapt leapt skákať learn learnt learnt učiť sa leave left left opustiť lend lent lent požičať let let let nechať lie lay lain ležať light lit lit zapáliť lose lost lost stratiť make made made robiť mean meant meant mieniť meet met met stretnúť melt melted molten taviť (sa) mislay mislaid mislaid zapotrošiť mislead misled misled zviesť misspend misspent misspent premrhať mistake mistook mistaken pomýliť sa mow mowed mown kosiť, žať offset offset offset vyvážiť outbid outbid outbid prihodiť outdo outdid outdone tromfnúť overbear overbore overborne ovládnuť overcome overcame overcome prekonať overload overloaded overloaded preťažiť oversell oversold oversold vychvaľovať overshoot overshot overshot preletieť oversleep overslept overslept zaspať overthrow ovethrew overthrown prevrhnúť partake partook partaken zúčastniť sa pay paid paid platiť prove proved proved/proven potvrdiť put put put položiť quit quited quited opustiť read read read čítať rend rent rent (roz)trhať rid rid rid(ded) zbaviť ride rode ridden jazdiť ring rang rung zvoniť rise rose risen vstávať rive rived riven rozštiepiť rot rotted rotted hniť run ran run bežať say said said povedať see saw seen vidieť seek sought sought hľadať seethe seethed seethed/sodden klokotať send sent sent poslať sell sold sold predávať set set set umiestniť sew sewed sewn šiť shake shook shaken triasť shave shaved shaven holiť (sa) shear sheared sheared/shorn ostrihať shed shed shed zhodiť shine shone shone svietiť shit shit(ted) shit(ted) srať shoe shod shod obuť, okovať shoot shot shot strieľať show showed shown ukázať shred shred shred (roz)trhať shrink shrank shrunk zraziť (sa) shut shut shut zatvoriť sing sang sung spievať sink sank sunk klesať sit sat sat sedieť slay slew slain zabiť sleep slept slept spať slide slid slid kĺzať sling slung slung (od) hodiť slink slunk slunk prikradnúť sa slit slit slit rozpárať smell smelt smelt cítiť, voňať smite mote smitten udrieť sneak snuck snuck zakrádať sa sow sowed sown siať speak spoke spoken hovoriť speed sped sped ponáhľať spell spelt spelt hláskovať spend spent spent stráviť spill spilt spilt rozliať (sa) spin spun spun priasť spit spat spat pľuť split split split rozštiepiť spoil spoilt spoilt skaziť spread spread spread rozprestrieť spring sprang sprung skočiť stand stood stood stať steal stole stolen kradnúť stick stuck stuck strčiť, lepiť sting stung stung pichnúť stink stank stunk zapáchať strew strewed strewn posypať stride strode stridden kráčať strike struck struck udrieť string strung strung napnúť strive strove striven usilovať swear swore sworn prisahať sweat sweat sweat potiť sa sweep swept swept zametať swell swelled swollen nadúvať swim swam swum plávať swing swung swung mávať, hojdať sa take took taken brať teach taught taught vyučovať tear tore torn trhať tell told told povdať think thought thought myslieť thrive throve thriven dariť sa throw threw thrown hádzať thrust thrust thrust strčiť, vraziť tread trod trodden šliapať understand understood understood rozumieť wake woke woken zobudiť (sa) waylay waylaid waylaid číhať wear wore worn nosiť (na sebe) weep wept wept plakať wed wed(ded) wed(ded) zosobášiť wet wetted wetted vlhčiť win won won získať wind wound wound točiť (sa), vinúť withdraw withdrew withdrawn odísť withhold withheld withheld odoprieť work wrought wrought pracovať write wrote written písať .

Hľadané výrazy:

sought preklad