Najčastejšie používané predložkové väzby

Prekladač viet niekedy nestačí, hlavne v nemčine je dobré si pri prekladaní osvojiť nasledujúce predložkové väzby: Predložka an arbeiten an – pracovať na – D denken an –  myslieť na – A erkranken an – ochorieť na – D glauben an – veriť v – A grenzen an – hraničiť na, s – A leiden an – trpieť na – D schicken an – poslať na – A schreiben an – písať na – A sich erinnern an – spomenúť si na – A sich gewöhnen an – zvyknúť si na – A sich stoßen an –  udrieť sa na – D sterben an – zomrieť od – D teilnehmen an – zúčastniť sa na – D zweifeln an – pochybovať o – D Predložka auf antworten auf – odpovedať na – A aufpassen auf – dávať pozor na – A hoffen auf – dúfať v – A sich freuen – auf tešiť sa na – A sich verlassen auf – spoľahnúť sa na – A sich vorbereiten auf – pripraviť sa na – A stolz sein auf – byť hrdý na – A warten auf – čakať na – A Predložka in einsteigen in – nastupovať na, do – A sich irren in – mýliť sa v – D verwandeln in – premeniť sa na – A Predložka über sich ärgern über – hnevať sa kvôli – A sich wundern über – čudovať sa – A nachdenken über – premýšľať nad  – A schimpfen über – nadávať na – A siegen über – víťaziť nad – A entscheiden über – rozhodovať o – A sich unterhalten über – zabávať sa, baviť sa – A sich streiten über – hádať sa o niečom – A sich freuen über – tešiť sa z – A Predložka vor retten vor – zachrániť pred – D sterben vor – zomrieť od – A erschrecken vor – zľaknúť sa koho, čoho – A schützen vor – chrániť pred – A Predložka bei sich entschuldigen bei – ospravedlniť sa niekomu – D sich bedanken bei – poďakovať niekomu – D Predložka mit sich beschäftigen mit – zaoberať sa s – D schimpfen mit – nadávať niekomu – D fahren mit – jazdiť (s) – D rechnen mit – počítať s – D zufrieden sein mit – byť spokojný s – D aufhören mit – prestať s – D Predložka nach fragen nach – pýtať sa na – D greifen nach – siahať po – D riechen nach – voňať po niečom – D Predložka von fragen nach – pýtať sa na – D greifen nach – siahať po – D riechen nach – voňať po niečom – D Predložka zu brauchen zu – potrebovať na – D einladen zu – pozvať na – D führen zu – viesť k – D passen zu – pasovať k – D reichen zu – siahať po – D sagen zu – povedať na to – D Predložka durch bekannt sein durch – byť známy niečím – A ersetzen durch – nahradiť niečím – A Predložka gegen sich wehren gegen – brániť sa niečomu – A stoßen gegen – naraziť na – A Predložka für danken für – ďakovať za – A sich interessieren für – zaujímať sa o – A sich schämen für – hanbiť sa za – A sorgen für – starať sa o – A sparen für – šetriť na – A zahlen für – zaplatiť za – A Predložka um kämpfen um – bojovať za – A sich sorgen um – robiť si starosti o – A streiten um – hádať sa o – A

Hľadané výrazy:

predložkové väzby v nemčine, predlozkove vazby nemcina