Anglické časy

1. Prítomný čas jednoduchý – Present Simple

Použitie:
1.k vyjadreniu zvyku (I get up at 7.30).
2.k vyjadreniu skutočnosti, ktorá má trvalú platnosť alebo je platná po dlhú dobu – zvyk. (We come from Spain)

Oznamovací spôsob – kladná a záporná veta
I live in Australia.
She has a dog.
I don´t live in France.
Where do you live?
Does she live in France?

2. Prítomný čas priebehový – Present Continuous

Použitie:
1.k vyjadreniu činnosti, ktorá sa odohráva teraz v tomto okamžiku They´re playing football in the garden.
2.k vyjadreniu činnosti, ktorá trvá istú dobu v súčasnosti, nie však v tomto okamžiku She´s studying Maths at
universityWhat are you doing at the weekend?

Tvorí sa:
Tvarom slovesa to be (am, is, are) + významové sloveso s koncovkou – ing

Oznamovací spôsob – kladná a záporná veta
I am going outside.
You are not going outside.
Where is she going?

MINULOSŤ
1. Minulý čas jednoduchý – Past Simple

Použitie:
1. k vyjadreniu ukončenej činnosti v minulosti We played tennis last Sunday.
2. k vyjadreniu činnosti, ktorá nasleduje po sebe v príbehu. James came into the room. He took off his coat and sat down
on the bed.
3. s časovými výrazmi, ktoré určujú minulosť. (last year …)

Tvorí sa:
1. u pravidelných slovies pridaním koncovky –ed, d (ak sa sloveso končí na e) – worked, started, lived, loved;
2. ak sloveso má jednu slabiku a jednu samohlásku a jednu spoluhlásku, spoluhláska sa zdvojuje – stopped, planned;
3. sloveso, ktoré končí na spoluhlásku + y sa mení na ied – studied, caried;
4. u nepravidelných slovies sa tvorí nepravidelne.

Forma minulého času je rovnaká vo všetkých osobách, koncovka slovesa je nemenná.

Oznamovací spôsob, zápor, otázka
We moved to London in 1985.
She didn´t go to London.
Where/When did you go?
Otázka v minulom čase sa tvorí pomocným slovesom did, významové sloveso má tvar infinitívu (bez to). Did + infinitív
(bez to) použijeme vo všetkých osobách, koncovka slovesa sa nemení.

2. Minulý čas priebehový – Past Continuous

Použitie:
1. vyjadruje minulú aktivitu, ktorá mala trvanie I met her while I was living in Paris.
2. aktivitu, ktorá sa stala pred dejom vyjadrujúcou sa minulým časom She was making coffee when we arrived.
3. aktivitu prebiehajúcu pred a pravdepodobne po čase v minulosti When I woke up, the sun was shining.
4. k vyjadreniu činnosti v minulosti, ktorá trvala po určitú dobu. I was watching TV.

Tvorí sa:
was/were (minulý čas od to be) + sloveso s koncovkou –ing

Oznamovací a záporný spôsob
I was working.
You weren´t working.
What was I doing ?

3. Predprítomný čas jednoduchý – Present Perfect Simple

Použitie:
Popisuje udalosť, ktorá pokračuje z minulosti do prítomnosti. Má význam prítomného času. Pozerá sa späť z prítomnosti
do minulosti a vyjadruje, že sa niečo stalo skôr a svojimi následkami trvá do súčasnosti. 1. Vyjadruje činnosť v minulosti.
Zaujímame sa o zážitky ako o časť niečoho života. I´ve travelled a lot of Africa.
Vo vetách podobného typu sa bežne používajú predložky „for“ a „since“. We´ve lived here for two years.
Poznámka:
V mnohých jazykoch sa predprítomný čas vyjadruje prítomným časom. Je to svojím spôsobom logické. V AJ povieme:
Peter has been a teacher for ten years. Predprítomný čas vyjadruje minulú akciu s výsledkom v súčasnosti. Nesprávne:
Peter is a teacher for ten years. Správne: taxi´s arrived. (It´s outside the door now.) – Prišiel taxík. (Je teraz vonku za
dverami.) Príslovky just, already a yet sa často používajú. Yet sa používa v otázke a zápore. I´ve already had breakfast.
Has the postman been yet?

Tvorí sa:
have/has + sloveso + -ed (minulé príčastie)

Oznamovací a záporný spôsob, otázka?
You have worked in a factory. They haven´t worked in factory. Has she been to the United States?

4. Present Perfect Continuous – Predprítomný čas priebehový

Použitie:
K vyjadreniu činnosti, ktorá trvale pokračuje do prítomnosti. We´ve been waiting here for hours!

Tvorí sa:
has/have + been + sloveso + – ing (prítomné príčastie)

Oznamovací a záporný spôsob, otázka
I, have been working.
He hasn´t been cooking.
How long have you been working?

5. Past Perfect – Predminulý čas
Použitie:
K vyjadreniu deja v minulosti, ktorý sa stal pred iným dejom v minulosti. Action 2 Action 1 When I got home, John had
cooked a meal.
Poznámka:
When I got home, John cooked a meal. (First I got home, then John cooked.
When I got home, John had cooked a meal. (John cooked a meal before I got home.

Tvorí sa:
had + sloveso + ed (minulé príčastie)

Oznamovací a záporný spôsob. otázka
I have arrived before.
He hasn’t arrived before.
Had we left?

Past Simple – Minulý čas jednoduchý
When she arrived home, he packed. Keď ona prišla domov, on až potom balil. (chronologicky)

Past Perfect – Predminulý čas
When she arrived home, he had packed. Keď ona prišla domov, on už mal zbalené

 

BUDÚCNOSŤ
1. FUTURE TENSE – Budúci čas

Použitie:
Opisuje dej, ktorý sa stane v budúcnosti. Budúcnosť môžeme vyjadriť dvomi spôsobmi:
a) Will / shall
b) going to

Will sa používa na vyjadrenie budúcnosti, ktorá nie je istá, nie je plánovaná
I will go to town. Pôjdem do mesta. (Vo význame Možno pôjdem do mesta.)

Tvorí sa:
will + sloveso
shall + sloveso

Oznamovací a záporný spôsob. Otázka
I will come back.
You won’t (will not) come back.
Shall we go?

V otázke ako zdvorilá žiadosť o informáciu
Tvorí sa:
will be + -ing
Will you be coming soon? Prídeš skoro?

Činnosť, ktorá bude ukončená v nejakom okamihu v budúcnosti

Tvorí sa:
will + have + been + -ing
I’ll have been working in this office for 5 years next year. Na budúci rok to bude 5 rokov, ako pracujem v tomto úrade.

Going to sa používa na vyjadrenie blízkej plánovanej budúcnosti, s udaním presného času I am going to town this
afternoon. Pôjdem do mesta poobede. (v zmysle určite) a na vyjadrenie predpovede založenej na pocitoch, alebo na
tom, čo je zjavné. It is going to rain.

Tvorí sa:
be + going to + sloveso

Oznamovací a záporný spôsob. Otázka
I am going to sleep
He isn’t going to sleep.
Are they going to sleep?