Prekladač viet – anglické nepravidelné slovesá

abide abode abode zotrvať
alight alighted/alit alighted/alit zniesť sa
arise arose arisen vzniknúť
awake awoke awoken zobudiť (sa)

be was/were been byť
bear bore borne niesť
beat beat beaten biť, tĺcť
become became become stať sa
befall befell befallen postihnúť
beget begot begotten splodiť
begin began begun začať
behold beheld beheld zočiť, uvidieť
bend bent bent ohnúť
bereave bereft bereft olúpiť
beseech besought besought zaprisahávať
beset beset beset doliehať
bespeak bespoke bespoken zahovoriť si
bestrew bestrewed bestrewn/bestrewed posiať
bestride bestrode bestridden sedieť rozkročmo
bet bet(ted) bet(ted) staviť
betake betook betaken pobrať sa
bethink bethought bethought premýšľať
bid bade/bit bidden/bid želať, prikázať
bind bound bound viazať
bite bit bitten hrýzť
bleed bled bled krvácať
blend blent blent miešať
bless blessed/blest blessed/blest žehnať
blow blew blown fúkať
break broke broken lámať
breed bred bred plodiť
bring brought brought priniesť
broadcast broatcasted broadcasten visielať rozhlasom
build built built stavať
burn burnt burnt horieť
burst burst burst prasknúť
buy bought bought kúpiť

cast cast cast hodiť
catch caught caught chytiť
chide chid(ed) chid (den) dohovárať
choose chose chosen vybrať si
cleave cleaved/cleft/clove cleaved/cleft/clove rozseknúť
cling clung clung priľnúť
come came come prísť
cost cost cost stáť
creep crept crept plaziť sa
crossbreed crossbred crossbred krížiť
crow crew crowed krákať
cut cut cut rezať

dare durst dared odvážiť sa
daydream daydreamed daydreamed zasnívať sa
deal dealt dealt vybaviť
dig dug dug kopať
dive dived/dove dived/dove strmhlav skočiť
do did done robiť
draw drew drawn kresliť, ťahať
dream dreamt dreamt snívať
drink drank drunk piť
drive drove driven šoférovať
dwell dwelt dwelt žiť, bývať

eat ate eaten jesť

fall fell fallen padať
feed fed fed kŕmiť
feel felt felt cítíť
fight fought fought bojovať
find found found nájsť
flee fled fled uniknúť
fling flung flung hodiť
floodlight floodlit floodlit osvetľovať
fly flew flown letieť
forbear forbore forborne zdržať sa
forbid forbade forbidden zakázať
forecast forecast forecast predpovedať
foresee foresaw foreseen predvídať
foretell foretold foretold predpovedať
forget forgot forgotten zabudnúť
forgive forgave forgiven odpustiť
for(e)go for(e)went for(e)gone prepásť
forsake forsook forsaken opustiť
forswear forswore forsworn zaprisahať sa
freeze froze frozen mrznúť

gainsay gainsaid gainsaid poprieť
get got got dostať
gild gilded gilt pozlátiť
give gave given dať
go went gone ísť
grind ground ground mlieť
grow grew grown rásť

hang hung hung zavesiť
have had had mať
hear heard heard počuť
heave heaved hove dvíhať
hew hewed hewn sekať
hide hid hid (den) skryť (sa)
hit hit hit udrieť
hold held held držať
hurt hurt hurt zraniť

interbreed interbred interbred krížiť
interweave interwove interwoven spliesť

keep kept kept držať, ponechať
kneel knelt knelt pokľaknúť
knit knit knit pliesť
know knew known vedieť

lade laded laden naložiť
lay laid laid položiť, klásť
lead led led viesť
lean leant leant oprieť (sa)
leap leapt leapt skákať
learn learnt learnt učiť sa
leave left left opustiť
lend lent lent požičať
let let let nechať
lie lay lain ležať
light lit lit zapáliť
lose lost lost stratiť

make made made robiť
mean meant meant mieniť
meet met met stretnúť
melt melted molten taviť (sa)
mislay mislaid mislaid zapotrošiť
mislead misled misled zviesť
misspend misspent misspent premrhať
mistake mistook mistaken pomýliť sa
mow mowed mown kosiť, žať

offset offset offset vyvážiť
outbid outbid outbid prihodiť
outdo outdid outdone tromfnúť
overbear overbore overborne ovládnuť
overcome overcame overcome prekonať
overload overloaded overloaded preťažiť
oversell oversold oversold vychvaľovať
overshoot overshot overshot preletieť
oversleep overslept overslept zaspať
overthrow ovethrew overthrown prevrhnúť

partake partook partaken zúčastniť sa
pay paid paid platiť
prove proved proved/proven potvrdiť
put put put položiť

quit quited quited opustiť

read read read čítať
rend rent rent (roz)trhať
rid rid rid(ded) zbaviť
ride rode ridden jazdiť
ring rang rung zvoniť
rise rose risen vstávať
rive rived riven rozštiepiť
rot rotted rotted hniť
run ran run bežať

say said said povedať
see saw seen vidieť
seek sought sought hľadať
seethe seethed seethed/sodden klokotať
send sent sent poslať
sell sold sold predávať
set set set umiestniť
sew sewed sewn šiť
shake shook shaken triasť
shave shaved shaven holiť (sa)
shear sheared sheared/shorn ostrihať
shed shed shed zhodiť
shine shone shone svietiť
shit shit(ted) shit(ted) srať
shoe shod shod obuť, okovať
shoot shot shot strieľať
show showed shown ukázať
shred shred shred (roz)trhať
shrink shrank shrunk zraziť (sa)
shut shut shut zatvoriť
sing sang sung spievať
sink sank sunk klesať
sit sat sat sedieť
slay slew slain zabiť
sleep slept slept spať
slide slid slid kĺzať
sling slung slung (od) hodiť
slink slunk slunk prikradnúť sa
slit slit slit rozpárať
smell smelt smelt cítiť, voňať
smite mote smitten udrieť
sneak snuck snuck zakrádať sa
sow sowed sown siať
speak spoke spoken hovoriť
speed sped sped ponáhľať
spell spelt spelt hláskovať
spend spent spent stráviť
spill spilt spilt rozliať (sa)
spin spun spun priasť
spit spat spat pľuť
split split split rozštiepiť
spoil spoilt spoilt skaziť
spread spread spread rozprestrieť
spring sprang sprung skočiť
stand stood stood stať
steal stole stolen kradnúť
stick stuck stuck strčiť, lepiť
sting stung stung pichnúť
stink stank stunk zapáchať
strew strewed strewn posypať
stride strode stridden kráčať
strike struck struck udrieť
string strung strung napnúť
strive strove striven usilovať
swear swore sworn prisahať
sweat sweat sweat potiť sa
sweep swept swept zametať
swell swelled swollen nadúvať
swim swam swum plávať
swing swung swung mávať, hojdať sa

take took taken brať
teach taught taught vyučovať
tear tore torn trhať
tell told told povdať
think thought thought myslieť
thrive throve thriven dariť sa
throw threw thrown hádzať
thrust thrust thrust strčiť, vraziť
tread trod trodden šliapať

understand understood understood rozumieť

wake woke woken zobudiť (sa)
waylay waylaid waylaid číhať
wear wore worn nosiť (na sebe)
weep wept wept plakať
wed wed(ded) wed(ded) zosobášiť
wet wetted wetted vlhčiť
win won won získať
wind wound wound točiť (sa), vinúť
withdraw withdrew withdrawn odísť
withhold withheld withheld odoprieť
work wrought wrought pracovať
write wrote written písať
.